Day: March 7, 2020

พัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

เด็กเล็กกับพัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะเด็กเล็กกับพัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

            พัฒนาการในวัยเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมองไปพร้อมกัน ซึ่งหากเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และเสริมด้วยการทำงานศิลปะจึงจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสมองให้มีความเข็งแรงได้             ...